identify this?

028

No trespassing!

026

Photos taken by Sotiris Vassiliou

April 2011